Regler & forsikring

1. Betaling

1.1 betaling af leje.

Lejen betales månedsvis forud. Der vil hver måned blive fremsendt faktura, hvorpå betalingsfrist fremgår.

1.2. manglende betaling

Manglende eller forsinket betaling medfører, at adgangen til det lejede bliver spærret. Spærringen udløser et gebyr på Kr. 100.-, der opkræves inden genetablering af adgang til det lejede.

1.3. Renter

Ved indbetaling efter betalingsfrist, opkræves renter ifølge renteloven.

2. Opsigelse.

2.1. Lejerens opsigelse.

Lejemålet kan opsiges med 14 dages varsel til udgangen af en måned. Der gives ikke refusion hvis lejeren vælger at flytte før opsigelsen.

Minimum lejetid er én måned.

2.2. udlejerens opsigelse

Udlejer kan opsige lejemålet skriftligt med én måneds varsel til den første i måneden.

3. Benyttelse af det lejede.

3.1. Anvendelse.

Det lejede må kun benyttes til oplagring.

3.2. Begrænsninger i anvendelse.

Ingen eksplosiver eller brandfarlige væsker eller varer må oplagres. Ved oplagring af maskiner skal disse tømmes for olie, benzin og lignende væsker før oplagringen. Alle former for mad, ildelugtende produkter og plantejord må ej oplagres.

Det er ikke tilladt at opbevare dyr i det lejede.

3.3.Lejers erstatningsansvar

Lejer er erstatningsansvarlig overfor tredjemand, såfremt lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på genstande, der af tredjemand opbevares i tilstødende lejemål.

Lejer er erstatnings ansvarlig overfor udlejer, såfremt lejers færdsel og opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på udlejers ejendom.

3.4.Adgang til lejemålet

Der er adgang til det lejede i tidsrummet fra 6:00 til 22:00 alle ugens dage, hvis det er nødvendigt at komme uden for åbningstiden, skal dette meddeles udlejeren forinden.

4. Forsikring af det man opbevarer.

4.1 De i det lejede opbevarede effekter er ikke omfattet af en af udlejer tegnet forsikring

Alle forsikringer vedrørende det opbevarede tegnes og betales af lejer i eget forsikringsselskab.

4.2. Mange forsikringsselskaber skal blot have adressen på lagerhotellet, så dækker ens egen indboforsikring.

5. Overtagelse, forandringer og aflevering.

5.1.Overtagelse.

Hvis der er skader på rummet ved overtagelse, skal man gøre udlejer opmærksom på dette, inden man flytter ting ind.

5.2. Forandre.

Lejer må ikke ændre på det lejede rum.

5.3.Aflevering.

Ved lejemålets ophør skal rummet være i samme stand som man modtog det i.

Såfremt det lejede på ophørstidspunktet ikke forefindes i den stand som angivet ovenfor, er udlejer berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er endvidere pligtig at betale leje i istandsættelsesperioden.

6. Afståelse og fremleje

Lejer må ikke overdrage eller vidre-udleje rummet til tredje person.

7. Udlejers ansvar og adgang til det lejede

7.1 Udlejers ansvar.

Opbevaring i det lejede sker for lejers regning og risiko. Udlejer er ikke ansvarlig for, at lejer får tab, der måtte opstå som følge af, at lejers opbevarede genstande bliver beskadiget ved brand, tyveri, skadedyrsangreb, vandskade, hærværk m.v. Lejer er forpligtet til, i det omfang, lejer skønner det fornødent, selv at drage omsorg for tegningen af de nødvendige forsikringer jf. § 4.

7.2. Udlejers adgang til det lejede.

Udlejer eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdende kræver det, herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage. Udlejer har ligeledes ret til adgang til det lejede efter 14 dages forudgående skriftlig varsel overfor lejer, med henblik på eftersyn, reparation, vedligeholdelse m.v. af det lejede.